21. 7. 2021

KOMUNIKAT SPÓŁKI CEZ CHORZÓW S.A. W SPRAWIE UMORZENIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO WS. WSTRZYMANIA UŻYTKOWANIA INSTALACJI SPALANIA PALIW

Z uwagi na rzekome naruszenie warunków pozwolenia zintegrowanego Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (dalej ŚWIOŚ) przeprowadził postępowanie administracyjne, w sprawie wstrzymania użytkowania instalacji spalania paliw przez CEZ Chorzów S.A., które zakończyło się dnia 13 listopada 2020 r. decyzją o jego umorzeniu, (jak to uzasadnił ŚWIOŚ) ze względu na zaprzestanie magazynowania biomasy w granicach strategicznych magazynów zewnętrznych.

Decyzja ŚWIOŚ o umorzeniu postępowania zasługiwała na aprobatę w zakresie rozstrzygnięcia, jednak zdaniem CEZ Chorzów postępowanie powinno zostać umorzone ze względu na oczywisty brak naruszenia warunków pozwolenia zintegrowanego poprzez magazynowanie biomasy poza instalacją. Magazyny zewnętrzne nie są częścią instalacji i nie są w ogóle objęte pozwoleniem zintegrowanym na korzystanie ze środowiska.

Mając powyższe na uwadze, Spółka odwołała się od decyzji ŚWIOŚ do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (dalej GIOŚ), a ten Decyzją z dnia 7 lipca br. przychylił się do stanowiska CEZ Chorzów. Uzasadnił, że postępowanie powinno zostać umorzone z przyczyn wskazanych przez Spółkę, tzn. w związku z jego bezprzedmiotowością związaną z brakiem naruszenia warunków pozwolenia zintegrowanego.

W świetle wyżej powołanego orzeczenia GIOŚ publikowane w przestrzeni publicznej stanowiska organów administracji publicznej w przedmiocie naruszenia przez CEZ Chorzów w roku 2020 warunków posiadanego pozwolenia zintegrowanego pozbawione były uzasadnionych podstaw.

Niezależnie od powyższego, Spółka pragnie podkreślić, iż jesienią 2020 roku całkowicie usunęła zapasy biomasy składowanej na terenie magazynów zewnętrznych w opakowaniach typu „big bag” z byłych i obecnych terenów Zakładów Azotowych w Chorzowie (w rejonie
ul. Narutowiczai ul. Maciejkowickiej). Spółka usunęła także biomasę magazynowaną w betonowych boksach z wyżej wymienionych terenów.

CEZ Chorzów S.A. pragnie nadto przypomnieć, że we wrześniu ubiegłego roku, w ramach przyjętego planu, całkowicie usunęła zapasy biomasy składowanej luzem z byłych i obecnych terenów Zakładów Azotowych w Chorzowie (w rejonie ul. Narutowicza i ul. Maciejkowickiej), a następnie, przed przyjętym w harmonogramie terminem, całkowicie usunęła zapas paliwa biomasowego składowanego luzem przy ul. Królowej Jadwigi
w Chorzowie.

Zrealizowane procesy doprowadziły do całkowitego wyeliminowania magazynowania luzem paliw biomasowych z wyżej wymienionych terenów.

Sebastian Włodarski, Rzecznik Prasowy