Budowa instalacji DeNOx

Instalacja odazotowania spalin dostosuje elektrownię CEZ Skawina do najbardziej restrykcyjnych wymagań emisyjnych wynikających zarówno z Dyrektywy IED jak i konkluzji REF/BAT, stawianych przez Unię Europejską dużym źródłom spalania paliw. Zadanie konstrukcji będzie polegało na redukcji emitowanych do atmosfery tlenków azotu.

Budowa instalacji DeNOx jest odpowiedzią na przyjęte w kwietniu 2017 roku tzw. konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP), które zaostrzają normy emisji dla tlenków siarki, azotu oraz pyłu i pozostałych zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery w spalinach. CEZ Skawina otrzymała decyzję środowiskową na budowę instalacji DeNOx

Nowe wymagania UE w zakresie ochrony środowiska wymagają dostosowania zakładów przemysłowych do nowych poziomów emisji, a CEZ Skawina zobowiązana jest do ich przestrzegania.
Instalacja DeNOx w technologii SCR (selective catalytic reduction) typu TAIL END to zabudowa reaktora DeNOx na „zimnych", czystych spalinach między instalacją IOS a kominem. Zaletą jest pełna trwałość katalizatora, aż do jego technologicznego zużycia oraz brak tworzenia się ABS z powodu niskiej zawartości tlenków siarki w spalinach i prawie całkowite ich odpylenie. Wymaga jednak podgrzania spalin do temperatury prowadzenia procesu odazotowania.

Metoda SCR typu TAIL END, jako w zasadzie jedyna technicznie i ekonomicznie uzasadniona, przyjęta została do realizacji w CEZ Skawina. Instalacja odazotowania spalin zostanie wybudowana między instalacją odsiarczania a kominem.

Prace nad projektami

Za realizację inwestycji odpowiedzialne jest konsorcjum firm: SBB Energy S.A. i CEZ Energetycké Služby. Obecnie trwają prace projektowe, a zespół projektowy składający się z pracowników CEZ Skawina, CEZ Polska i Elektrárna Détmarovice intensywnie pracuje nad opiniowaniem przekazywanej przez wykonawcę dokumentacji. Wspólnie z inżynierem kontraktu, firmą Tractebel Enginering S.A. przekazywane projekty są analizowane oraz sprawdzane pod kątem zgodności z wymaganiami umowy i przepisów.

Rozpoczęcie budowy wkrótce

Zakończenie budowy pierwszej nitki instalacji i części wspólnej dla obu nitek instalacji jest planowane na I połowę 2019 r., drugiej nitki na I połowę 2020. Czasu jest wystarczająco dużo, jednak sprawna koordynacja prac wykonawcy, za którą odpowiedzialny jest cały zespół wraz z Inżynierem Projektu na każdym etapie realizacji ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu, jakim jest praca instalacji z zakładanymi parametrami i oddanie do eksploatacji w zaplanowanym terminie.