Etyka Hotline

Formularz pozwala zgłosić niewłaściwe, nieetyczne lub niezgodne z naszym Kodeksem Etycznym zachowania oraz sytuacje.

Grupa CEZ jako jedna z największych firm energetycznych w Europie jest świadoma swojej roli i odpowiedzialności społecznej wobec klientów, partnerów biznesowych oraz akcjonariuszy i pracowników.

Aby zapewnić stosowanie etycznych standardów w działalności biznesowej, Zarząd Grupy CEZ zdecydował o zastosowaniu środków systemowych, mających na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia zachowań nieetycznych lub niezgodnych z prawem. Środki te stanowią integralną część Programu Zgodności Korporacyjnej Grupy CEZ.

Czym jest Formularz zgłoszeniowy?

Formularz zgłoszeniowy został stworzony z myślą o:

  • pracownikach Grupy CEZ w Polsce,
  • partnerach biznesowych,
  • osobach trzecich

które są świadkami niewłaściwego, nieetycznego lub niezgodnego z prawem działania przeciwko interesom Grupy CEZ.

Administracja i obsługa Formularza zgłoszeniowego jest jednym z narzędzi Programu Zgodności Korporacyjnej Grupy CEZ.

Przesłanie Formularza zgłoszeniowego jest całkowicie dobrowolne i poufne.

Formularz zgłoszeniowy służy do informowania o zachowaniach nieetycznych lub niezgodnych z prawem, naruszających nasz Kodeksem Etycznym.
Każde zachowanie, które jest niezgodne z przyjętym Kodeksem Etycznym.
Informacje przekazane poprzez Formularz zgłoszeniowy otrzymuje Dział Zarządzania Korporacyjnego i Projektów Biznesowych.
O wynikach postępowania zostaną poinformowane osoby, które podały kontakt do siebie w formularzu zgłoszeniowym.
Kodeks Etyczny to zbiór zasad, które określają jak powinien zachowywać się każdy, kto jest częścią Grupy CEZ.

Zasady Kategorie Opis sytuacji Kogo dotyczy O Tobie Podziękowania

Szanowni Pracownicy, Klienci, Kontrahenci

Poniższy formularz służy wyłącznie do zgłaszania nieetycznych, niewłaściwych czy też niezgodnych z prawem zachowań naruszających standardy profesjonalizmu oraz Kodeks Etyczny Grupy CEZ.

Formularz nie powinien być wykorzystywany do zgłaszania wypadków (takich jak pożary, urazy oraz wypadki przy pracy, za które odpowiadają służby ratownicze) lub zdarzeń odnoszących się do transakcji biznesowych czy też skarg klientów i innych osób.

Formularz zgłoszeniowy jest skierowany przede wszystkim do tych użytkowników, którzy nie są pewni czy powinni, a jeżeli tak, to w jaki sposób, zgłosić nieetyczne zachowanie.

Proszę podać możliwie jak najwięcej informacji o potencjalnym naruszeniu zasad postępowania w ramach wybranej kategorii.

Wszystkie informacje uzyskane poprzez Formularz zgłoszeniowy są zabezpieczone przed nadużyciami, archiwizowane i przechowywane zgodnie z przepisami RODO.