Profil

Początki Elektrowni Skawina sięgają 1957 roku - wówczas to rozpalono pierwszy kocioł i uruchomiono pierwszą turbinę o mocy 50 MWe. Budowę elektrowni o mocy elektrycznej 550 MW zakończono w 1961 roku. W tamtych czasach Elektrownia Skawina była jednym z największych i najnowocześniejszych przedsiębiorstw w swojej branży. W 1999 roku rozpoczął się proces prywatyzacji Elektrowni Skawina i w 2002 roku Skarb Państwa sprzedał akcje spółki firmie PSEG Poland Distribution BV, należącej do amerykańskiego koncernu PSEG Global, która z kolei po kilku latach, w roku 2006 odsprzedała swoje akcje Grupie CEZ. W 2015 roku Elektrownia Skawina S.A. zmieniła nazwę na CEZ Skawina S.A., podkreślając tym samym przynależność do jednego z największych koncernów energetycznych, jakim jest Grupa CEZ.

Obecnie CEZ Skawina to wciąż jedna z największych firm przemysłowych w Skawinie i jedna z większych w Małopolsce. Jest producentem energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z ciepłem oraz dostawcą pary technologicznej, wody pitnej oraz wody przemysłowej dla skawińskich przedsiębiorstw.

Elektrownia posiada duży potencjał techniczny i technologiczny o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej 330 MW, 2 hydrogeneratory o łącznej mocy elektrycznej 2,46 MW oraz węzły ciepłownicze pozwalające na produkcję energii cieplnej.

Od lat 70. elektrownia dostarcza ciepło do systemu ciepłowniczego Skawiny, a od 1986 roku do Krakowa. Jest drugim, co do wielkości, dostawcą ciepła i pokrywa około 25% zapotrzebowania w aglomeracji krakowskiej, zasilając sieć ciepłowniczą głównie w jej zachodniej i południowo-zachodniej części. Skawińskie ciepło ogrzewa m.in.: Uniwersytet Jagielloński, Akademię Górniczo-Hutniczą, stadiony Wisły i Cracovii oraz Zamek Królewski na Wawelu.

CEZ Skawina prowadzi szeroki zakres inwestycji, których celem jest dostosowanie elektrowni do nowych i zaostrzonych wymogów ochrony środowiska oraz poprawa sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. W latach 2007-2008 wybudowano i uruchomiono instalację odsiarczania spalin, dzięki czemu emisja dwutlenku siarki spadła o 92%, a także spowodowała redukcję emisji innych zanieczyszczeń, takich jak chlor, fluor czy rtęć. Dwie bliźniacze nitki IOS pozwalają odsiarczyć maksymalnie 1 230 000 Nm3 spalin. Dzięki instalacji emisja obniżyła się z poziomu ok. 8 kg SO2/MWh do poziomu poniżej 2 kg SO2/MWh. Koszt inwestycji wyniósł 127 mln złotych i był największą inwestycją zagraniczną Grupy CEZ w tym czasie.

W październiku 2017 roku podpisano umowę na budowę nowoczesnej instalacji odazotowania spalin. Dzięki realizacji tej inwestycji skawińska elektrownia spełni zaostrzone limity emisyjne wynikające zarówno z Dyrektywy IED, jak i konkluzji BREF/BAT. Zadaniem instalacji jest redukcja tlenków azotu w spalinach do poziomu poniżej 150 mg/Nm3. Inwestycja została zrealizowana etapowo: pierwsza nitka została przekazana do eksploatacji w III kwartale 2019 roku, a druga bliźniacza nitka w II kwartale 2020 roku.

Głównym odbiorcą wytwarzanego przez elektrownię ciepła jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie.

Właścicielami 100% akcji CEZ Skawina S.A. są firmy z Grupy CEZ, zależne od ČEZ, a.s.

 

STRATEGIA PODATKOWA
W ramach realizacji strategii podatkowej stosujemy najwyższe standardy, zapewniając prawidłową i terminową realizację obowiązków nałożonych przepisami prawa.

INFORMACJA O STRATEGII PODATKOWEJ ZA ROK 2020_PGK CEZ POLSKA

INFORMACJA O STRATEGII PODATKOWEJ ZA ROK 2021_PGK CEZ POLSKA

POLTYKA ŚRODOWISKOWA W SPÓŁCE CEZ SKAWINA

Priorytetem spółki CEZ Skawina S.A. jest wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej oraz dystrybucji ciepła w postaci pary technologicznej w sposób odpowiedzialny, w oparciu o najwyższe standardy oraz dbałość o zapobieganie zanieczyszczeniom i łagodzenie zmian klimatu, z jednoczesnym poszanowaniem komfortu i bezpieczeństwa życia lokalnej społeczności. Działania jakie podejmuje CEZ Skawina na rzecz ochrony środowiska są integralną część systemu zarządzania. Koncentrujemy się głównie na znaczących aspektach środowiskowych oraz monitorujemy ich wpływ na środowisko, w szczególności poziom emitowanych zanieczyszczeń do powietrza, jakość odprowadzanych ścieków oraz emisję hałasu przenikającego do środowiska podczas eksploatacji elektrowni węglowej.

POLITYKA ŚRODOWISKOWA W CEZ SKAWINA ISO 14001
ZAKRES SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO CEZ SKAWINA                                             

CERTYFIKAT ISO 14001 CEZ SKAWINA

Podstawowe dane dotyczące Spółki

Nazwa firmy CEZ Skawina S.A.
Ulica Piłsudskiego 10
Miasto Skawina
Kod pocztowy 32-050
Telefon +48 12 276 20 00
Fax +48 12 276 59 30
E-mail sekretariat.skawina@cezpolska.pl
Strona WWW www.cezpolska.pl
REGON 351150710
NIP 6750001478
KRS 0000038504
Kapitał zakładowy 47 004 200 PLN