Komunikacja z akcjonariuszami

 

KOMUNIKAT NR 1

CEZ Skawina S.A. z siedzibą w Skawina przy ulicy Józefa Piłsudskiego 10, ( 32-050 Skawina) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS 0000038504 („CEZ Skawina”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 29 września 2020 roku za pomocą przesyłki nadanej pocztą kurierską dokonano pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółki w trybie określonym art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. nr 1798) („Ustawa”).

Wezwanie ma związek z wprowadzonym Ustawą, wobec spółek akcyjnych niebędącymi spółkami publicznymi, obowiązkiem dematerializacji akcji oraz ich zarejestrowaniem od dnia 1 marca 2021 roku w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Zgodnie z Ustawą CEZ Skawina zobowiązana jest pięciokrotnie wezwać akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

CEZ Skawina zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki z Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000002963, która na podstawie właściwych przepisów jest uprawniona do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie udostępniony jest na stronie internetowej CEZ Skawina w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy

 

KOMUNIKAT NR 2

CEZ Skawina S.A. z siedzibą w Skawina przy ulicy Józefa Piłsudskiego 10, ( 32-050 Skawina) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS 0000038504 („CEZ Skawina”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 23 października 2020 roku za pomocą przesyłki nadanej pocztą kurierską dokonano drugiego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółki w trybie określonym art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. nr 1798) („Ustawa”).

Wezwanie ma związek z wprowadzonym Ustawą, wobec spółek akcyjnych niebędącymi spółkami publicznymi, obowiązkiem dematerializacji akcji oraz ich zarejestrowaniem od dnia 1 marca 2021 roku w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Zgodnie z Ustawą CEZ Skawina zobowiązana jest pięciokrotnie wezwać akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie. Przedmiotowe wezwanie było drugim z wymaganych.

 

KOMUNIKAT NR 3

CEZ Skawina S.A. z siedzibą w Skawina przy ulicy Józefa Piłsudskiego 10, ( 32-050 Skawina) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS 0000038504 („CEZ Skawina”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 23 listopada 2020 roku za pomocą przesyłki nadanej pocztą kurierską dokonano trzeciego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółki w trybie określonym art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. nr 1798) („Ustawa”).

Wezwanie ma związek z wprowadzonym Ustawą, wobec spółek akcyjnych niebędącymi spółkami publicznymi, obowiązkiem dematerializacji akcji oraz ich zarejestrowaniem od dnia 1 marca 2021 roku w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Zgodnie z Ustawą CEZ Skawina zobowiązana jest pięciokrotnie wezwać akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie. Przedmiotowe wezwanie było trzecim z wymaganych.

 

KOMUNIKAT NR 4

CEZ Skawina S.A. z siedzibą w Skawina przy ulicy Józefa Piłsudskiego 10, ( 32-050 Skawina) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS 0000038504 („CEZ Skawina”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 18 grudnia 2020 roku za pomocą przesyłki nadanej pocztą kurierską dokonano czwartego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółki w trybie określonym art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. nr 1798) („Ustawa”).

Wezwanie ma związek z wprowadzonym Ustawą, wobec spółek akcyjnych niebędącymi spółkami publicznymi, obowiązkiem dematerializacji akcji oraz ich zarejestrowaniem od dnia 1 marca 2021 roku w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Zgodnie z Ustawą CEZ Skawina zobowiązana jest pięciokrotnie wezwać akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie. Przedmiotowe wezwanie było czwartym z wymaganych.

 

KOMUNIKAT NR 5

CEZ Skawina S.A. z siedzibą w Skawina przy ulicy Józefa Piłsudskiego 10, ( 32-050 Skawina) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS 0000038504 („CEZ Skawina”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 14 stycznia 2021 roku za pomocą przesyłki nadanej pocztą kurierską dokonano piątego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółki w trybie określonym art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. nr 1798) („Ustawa”).

Wezwanie ma związek z wprowadzonym Ustawą, wobec spółek akcyjnych niebędącymi spółkami publicznymi, obowiązkiem dematerializacji akcji oraz ich zarejestrowaniem od dnia 1 marca 2021 roku w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Zgodnie z Ustawą CEZ Skawina zobowiązana jest pięciokrotnie wezwać akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie. Przedmiotowe wezwanie było piątym z wymaganych.