Komunikacja z akcjonariuszami

KOMUNIKAT NR 1

CEZ Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 30, ( 41-503 Chorzów) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod nr KRS 0000541490 („CEZ Chorzów”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 29 września 2020 roku za pomocą przesyłki nadanej pocztą kurierską dokonano pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółki w trybie określonym art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. nr 1798) („Ustawa”).

Wezwanie ma związek z wprowadzonym Ustawą, wobec spółek akcyjnych niebędącymi spółkami publicznymi, obowiązkiem dematerializacji akcji oraz ich zarejestrowaniem od dnia 1 marca 2021 roku w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Zgodnie z Ustawą CEZ Chorzów zobowiązana jest pięciokrotnie wezwać akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

CEZ Chorzów zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki z Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000002963, która na podstawie właściwych przepisów jest uprawniona do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie udostępniony jest na stronie internetowej CEZ Chorzów w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy

KOMUNIKAT NR 2

CEZ Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 30, ( 41-503 Chorzów) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod nr KRS 0000541490 („CEZ Chorzów”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 23 października 2020 roku za pomocą przesyłki nadanej pocztą kurierską dokonano drugiego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółki w trybie określonym art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. nr 1798) („Ustawa”).

Wezwanie ma związek z wprowadzonym Ustawą, wobec spółek akcyjnych niebędącymi spółkami publicznymi, obowiązkiem dematerializacji akcji oraz ich zarejestrowaniem od dnia 1 marca 2021 roku w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Zgodnie z Ustawą CEZ Chorzów zobowiązana jest pięciokrotnie wezwać akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie. Przedmiotowe wezwanie było drugim z wymaganych.

KOMUNIKAT NR 3

CEZ Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 30, ( 41-503 Chorzów) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod nr KRS 0000541490 („CEZ Chorzów”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 19 listopada 2020 roku za pomocą przesyłki nadanej pocztą kurierską dokonano trzeciego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółki w trybie określonym art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. nr 1798) („Ustawa”).

Wezwanie ma związek z wprowadzonym Ustawą, wobec spółek akcyjnych niebędącymi spółkami publicznymi, obowiązkiem dematerializacji akcji oraz ich zarejestrowaniem od dnia 1 marca 2021 roku w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Zgodnie z Ustawą CEZ Chorzów zobowiązana jest pięciokrotnie wezwać akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie. Przedmiotowe wezwanie było trzecim z wymaganych.

KOMUNIKAT NR 4

CEZ Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 30, ( 41-503 Chorzów) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod nr KRS 0000541490 („CEZ Chorzów”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 16 grudnia 2020 roku za pomocą przesyłki nadanej pocztą kurierską dokonano czwartego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółki w trybie określonym art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. nr 1798) („Ustawa”).

Wezwanie ma związek z wprowadzonym Ustawą, wobec spółek akcyjnych niebędącymi spółkami publicznymi, obowiązkiem dematerializacji akcji oraz ich zarejestrowaniem od dnia 1 marca 2021 roku w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Zgodnie z Ustawą CEZ Chorzów zobowiązana jest pięciokrotnie wezwać akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie. Przedmiotowe wezwanie było czwartym z wymaganych.

KOMUNIKAT NR 5

CEZ Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 30, ( 41-503 Chorzów) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod nr KRS 0000541490 („CEZ Chorzów”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 12 stycznia 2021 roku za pomocą przesyłki nadanej pocztą kurierską dokonano piątego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółki w trybie określonym art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. nr 1798) („Ustawa”).

Wezwanie ma związek z wprowadzonym Ustawą, wobec spółek akcyjnych niebędącymi spółkami publicznymi, obowiązkiem dematerializacji akcji oraz ich zarejestrowaniem od dnia 1 marca 2021 roku w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Zgodnie z Ustawą CEZ Chorzów zobowiązana jest pięciokrotnie wezwać akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie. Przedmiotowe wezwanie było piątym z wymaganych.

KOMUNIKAT NR 6

W Sądzie Rejonowym w Bytomiu VI Wydziale Gospodarczym sygn.. akt VI GNs 2/21 toczy się sprawa z wniosku CEZ Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z udziałem CEZ Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie o umorzenie:

- zbiorowego odcinka akcji imiennych CEZ Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie obejmującego 6.633.975 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 złotych każda o numerach od A 000 000 001 do A 006 633 975 wystawionego na poprzednią firmę Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO” Spółka Akcyjna w Skawinie;

- zbiorowego odcinka akcji imiennych CEZ Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie obejmującego 6.633.975 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 złotych każda o numerach od A 000 000 001 do A 006 633 975 wystawionego na poprzednią firmę Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO” Spółka Akcyjna w Skawinie;

Sąd wzywa wszystkich roszczących prawa do wskazanych dokumentów, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swe prawa i złożyli w Sądzie Rejonowym w Bytomiu te dokumenty, gdyż w razie niezłożenia dokument może być umorzony.

Data publikacji: 21.01.2022 r. 

KOMUNIKAT NR 7

W Sądzie Rejonowym w Bytomiu VI Wydziale Gospodarczym sygn. akt VI GNs 2/21 toczy się sprawa z wniosku CEZ Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z udziałem CEZ Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie o umorzenie:

- zbiorowego odcinka akcji imiennych CEZ Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie obejmującego 5.336.025 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 złotych każda o numerach od A 006 633 976 do A 011 970 000 wystawionego na poprzednią firmę Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO” Spółka Akcyjna w Skawinie;

Sąd wzywa wszystkich roszczących prawa do wskazanych dokumentów, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swe prawa i złożyli w Sądzie Rejonowym w Bytomiu te dokumenty, gdyż w razie niezłożenia dokument może być umorzony.

Data publikacji: 24.03.2022 r. 

KOMUNIKAT NR 8

Sąd Rejonowy w Bytomiu VI Wydział Gospodarczy w sprawie o sygn. akt. VI GNs 2/21 z wniosku CEZ Polska sp. z o.o. w Warszawie o umorzenie utraconych dokumentów akcji, stosownie do treści art. 10 ust. 2 dekretu z dnia 10 grudnia 1946 roku o umarzaniu utraconych dokumentów ogłasza, że prawomocnym postanowieniem z dnia 11 sierpnia 2022 r. sygn. akt VI GNs 2/21, sprostowanym prawomocnym postanowieniem z dnia 9 września 2022 r. sygn. akt VI GNs 2/21:Sąd Rejonowy w Bytomiu VI Wydział Gospodarczy w sprawie o sygn. akt. VI GNs 2/21 z wniosku CEZ Polska sp. z o.o. w Warszawie o umorzenie utraconych dokumentów akcji, stosownie do treści art. 10 ust. 2 dekretu z dnia 10 grudnia 1946 roku o umarzaniu utraconych dokumentów ogłasza, że prawomocnym postanowieniem z dnia 11 sierpnia 2022 r. sygn. akt VI GNs 2/21, sprostowanym prawomocnym postanowieniem z dnia 9 września 2022 r. sygn. akt VI GNs 2/21:

- w pkt 1 postanowienia z dnia 11 sierpnia 2022 r. sygn. akt VI GNs 2/2ł umorzył utracony dokument - odcinek zbiorowy akcji imiennych CEZ Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, KRS 0000541490 (działającej do dnia 8 maja 2015 roku pod firmą Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO” Spółka Akcyjna w Chorzowie) obejmujący 6.633.975 (sześć milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda o numerach od A 000 000 001 do A 006 633 975 wystawionego na poprzednią firmę CEZ Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie tj. Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO” Spółka Akcyjna w Chorzowie, których ostatnim znanym posiadaczem była CEZ Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie;

- w pkt 2 postanowienia z dnia 11 sierpnia 2022 r. sygn. akt VI GNs 2/21 umorzył utracony dokument - odcinek zbiorowy akcji imiennych CEZ Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, KRS 0000541490 (działającej do dnia 8 maja 2015 roku pod firmą Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO” Spółka Akcyjna w Chorzowie) obejmujący 5.336.025 (pięć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, o numerach od A 006 633 976 do A 011 970 000 wystawionego na poprzednią firmę CEZ Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie tj. Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO” Spółka Akcyjna w Chorzowie, których ostatnim znanym posiadaczem była CEZ Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie;

- w pkt 3 postanowienia z dnia 11 sierpnia 2022 r. sygn. akt VI GNs 2/21 stwierdził, że każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Data publikacji: 21.10.2022 r.