Profil

O NAS

Grupa CEZ to  zintegrowany koncern energetyczny, z centralą w Republice Czeskiej, działający w wielu krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz w Turcji. Głównym przedmiotem jej działalności jest produkcja oraz dystrybucja energii elektrycznej i ciepła, obrót energią elektryczną i cieplną a także wydobycie węgla. Akcje spółki dominującej ČEZ, a. s. są notowane na praskiej i warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, stanowiąc znaczącą składową indeksów giełdowych. Najważniejszym akcjonariuszem spółki na dzień 31.12.2010 r. jest Skarb Państwa Republiki Czeskiej, posiadający niemal 70% udział w kapitale zakładowym.

NASZA MISJA

Głównym elementem misji Grupy CEZ jest maksymalizacja rentowności zainwestowanych środków i zapewnienie długotrwałego wzrostu wartości akcji ich właścicielom. Równocześnie Grupa CEZ opowiada się za zasadami zrównoważonego rozwoju, wspiera oszczędność energii, wdraża nowe technologie, systematycznie zmniejsza obciążenia środowiska naturalnego związane z jej działalnością gospodarczą oraz wspiera rozwój edukacji, opiekę nad dziećmi i dbałość o zdrowie.

NOWA WIZJA

Grupa CEZ kładzie nacisk na stałe podnoszenie efektywności w zakresie funkcjonowania wewnętrznego. We wrześniu 2010 r. ogłoszono rozpoczęcie projektu pt. „NOWA WIZJA", który został opracowany z uwzględnieniem rzeczywistego wpływu kryzysu gospodarczego na sektor energetyczny. Kryzys skłonił Grupę CEZ do zweryfikowania programu inwestycji i akwizycji, jego dostosowania do aktualnych i przewidywanych na najbliższą przyszłość możliwości spółki. Celem nowo ogłoszonego programu jest podnoszenie wydajności i poprawa efektywności kosztowej kluczowych procesów w następującym okresie stabilizacji i konsolidacji.

CEZ W EUROPIE

W Republice Czeskiej spółki Grupy CEZ produkują i dystrybuują energię elektryczną i ciepło, prowadzą obrót energią elektryczną, wydobycie węgla oraz obrót gazem ziemnym. Grupa CEZ rozwija swoją działalność także na wybranych rynkach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, gdzie może wykorzystać doświadczenie w zakresie zarządzania koncernem energetycznym w okresie liberalizacji rynku energii elektrycznej.

Aktywne spółki Grupy CEZ mają swoje siedziby - poza Republiką Czeską - także w Bułgarii, Rumunii, Polsce, Holandii, Niemczech, Francji, na Węgrzech, w Turcji i na Słowacji.

W Rumunii Grupa CEZ prowadzi działalność w dziedzinie dystrybucji i sprzedaży, eksploatuje park elektrowni wiatrowych Fântânele-Cogealac.

W Polsce do Grupy CEZ należą m.in. dwie elektrownie zasilane węglem kamiennym, znajdujące się w pobliżu granicy państwowej z Republiką Czeską

W Niemczech Grupa posiada wspólnie z partnerem spółkę prowadzącą wydobycie węgla brunatnego, do której należą także elektrownie zasilane węglem i wiatrowe.

W Turcji Grupa CEZ prowadzi wraz z miejscowym partnerem spółkę dystrybucyjną, produkuje energię elektryczną i realizuje przygotowania do budowy nowych elektrowni.

Na Słowacji Grupa CEZ sprzedaje energię elektryczną i gaz ziemny klientom końcowym.

W obszarze akrywności Grupy CEZ funkcjonują spółki zajmujące się obrotem hurtowym energią elektryczną, innymi towarami i ich instrumentami pochodnymi oraz spółki prowadzące działalność finansową. W całej Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej Grupa CEZ prowadzi obrót energią elektryczną i gazem ziemnym na rynku hurtowym. Zapewnienie ciągłego powodzenia w działalności Grupy CEZ wymaga modernizacji portfela produkcyjnego. Grupa CEZ znacząco inwestuje i na przyszłość zamierza inwestować w modernizację starszych czeskich elektrowni zasilanych węglem brunatnym oraz w budowę nowych efektywnych źródeł w Republice Czeskiej.

NOWE TECHNOLOGIE

Grupa CEZ z odwagą podeszła do technologii przyszłości. Zawarła porozumienie ze znaczącym europejskim producentem samochodów, dotyczące pilotażowego projektu poświęconego upowszechnianiu samochodów elektrycznych w Republice Czeskiej. Część samochodów elektrycznych zostanie przetestowana w regionie Vrchlabí, gdzie realizowany jest projekt Grupy CEZ pt. „Smart region" skoncentrowany między innymi na pokryciu tego obszaru tzw. inteligentną siecią dystrybucyjną. W chwili obecnej realizowane są projekty budowy jednostek kogeneracji energii elektrycznej i ciepła, będące na różnym etapie zaawansowania. Ponadto trwają inwestycje w badania i rozwój, ochronę środowiska i oszczędności energii.

NASZA KULTURA

Kultura firmowa w Grupie CEZ jest zorientowana na wydajność. Jej urządzenia technologiczne są eksploatowane z zachowaniem najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa. W swojej działalności biznesowej równocześnie kieruje się rygorystycznymi standardami etycznymi, co obejmuje także odpowiedzialne traktowanie otoczenia, społeczeństwa i środowiska naturalnego. Grupa CEZ znacząco wspiera szereg organizacji non-profit i projektów użyteczności publicznej.