Ochrona danych osobowych

Spełnienie obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
CEZ Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Jerozolimskie 63, 00-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000266114, NIP: 5252374406, REGON: 140681780, kapitał zakładowy w wysokości 1.401.494.000,00 zł.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: IODO@cezpolska.pl

Cele, podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji, na mocy wyrażonej przez Panią/Pana zgody i będą przetwarzane przez okres, w zależności od wyrażonej zgody, do momentu zakończenia danego procesu rekrutacji bądź do momentu jej cofnięcia.

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą lub zostaną przekazane dostawcom systemów IT z którymi współpracuje administrator, Spółką z Grupy CEZ w Polsce, firmą doradczym i konsultingowym, firmom wspierającym procesy rekrutacyjne oraz zatrudnienie oraz upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, to jest dla przykładu: Policja bądź Sądy.

Przysługujące Pani/Panu prawa

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania uniemożliwi realizację procesu rekrutacyjnego.