Grupa CEZ w pierwszym półroczu zarobiła 11,2 miliarda koron

Główne wskaźniki za pierwsze półrocze kształtowały się w sposób następujący:
- Przychody operacyjne w skali rok do roku wzrosły o 13,8 mld Kč i osiągnęły poziom 100 mld Kč.
- Zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) osiągnął poziom 32,1 mld Kč; oznacza to wzrost w skali rok do roku o 5,2 mld Kč (19%).
- Zysk netto wzrósł o 3,5 mld Kč (tzn. o 45%) osiągając poziom 11,2 mld Kč.
- Zysk netto skorygowany o wpływy nadzwyczajne osiągnął poziom 12,0 mld Kč.
- Cashflow operacyjny (przepływ środków pieniężnych) osiągnął poziom 27,9 mld Kč; oznacza to wzrost w skali rok do roku o 32%.
- Zadłużenie netto zmniejszyło się o 8,1 mld Kč osiągając poziom 143,2 mld Kč.

Wyraźna poprawa wyników spowodowana jest w szczególności wzrostem cen realizacyjnych energii elektrycznej oraz wyższym zyskiem z handlu towarami.

Produkcja energii elektrycznej z elektrowni tradycyjnych osiągnęła poziom 30,8 TWh; to wzrost w skali rok do roku odpowiednio o 4% i 1,1 TWh. Dzięki korzystnym warunkom rynkowym wzrosła produkcja w elektrowni parowo-gazowej Počerady (+0,9 TWh). Elektrownie jądrowe wyprodukowały o 0,3 TWh energii elektrycznej więcej. Wywarzanie energii elektrycznej z nowych źródeł osiągnęło poziom 1,2 TWh; w skali rok do roku oznacza to wzrost o 19%.

Inwestycje w środki trwałe wzrosły w pierwszym półroczu - w skali rok do roku - o 2,6 mld Kč osiągając poziom 11,6 mld Kč. Z kwoty tej najwięcej - bo 4,4 mld Kč -zainwestowano w sieć dystrybucyjną w Republice Czeskiej. Największy wzrost zanotowano w obszarze inwestycji w elektrownie tradycyjne - w szczególności dotyczyło to zakupu paliwa jądrowego, działań proekologicznych w elektrowni Mělník oraz projektu budowy rurociągu gorącej wody z elektrowni jądrowej Temelín do miasta České Budějovice.

Wyniki roczne oraz realizacja celów finansowych.

Pomimo oczekiwanego spadku produkcji energii elektrycznej potwierdzamy nasze ambicje dotyczące wyników rocznych. Dążymy do osiągnięcia zysku operacyjnego EBITDA 57 - 59 mld Kč oraz zysku netto korygowanego o wpływy nadzwyczajne 17-19 mld Kč. Oczekujemy produkcji energii elektrycznej na poziomie 66,9 TWh, z czego 30,6 TWh w elektrowniach jądrowych.

Oczekiwana realizacja grupowych celów finansowych dla roku 2019:
- Cel EBITDA skorygowany Grupy ČEZ zrealizowany na 99,9 %.
- Cel EBITDA skorygowany: Zespół Rozwoju - cel spełniony w 102,2 %.
- Cel EBITDA skorygowany: Zespół Realizacji - cel zrealizowany w 97,9 %.

Określiliśmy cele finansowe oraz rzeczowe dla nowych priorytetów strategicznych.

Po zatwierdzeniu aktualizacji koncepcji oraz strategii Grupy CEZ na walnym zgromadzeniu w czerwcu bieżącego roku, rozpoczęły się prace związane z jej realizacją. Celem nowej strategii jest wzrost rocznej wartości EBITDA do roku 2025 ogółem o 10 -12 mld Kč, z wyłączeniem wpływu wyższych cen energii elektrycznej oraz pozwoleń emisyjnych. Priorytetem pozostaje efektywna eksploatacja oraz rozwój krajowego portfolio produkcyjnego przy jednoczesnym obniżaniu emisji CO2. Do priorytetów rozwojowych zalicza się modernizację sieci dystrybucyjnej oraz działania związane ze sprzedażą energii elektrycznej oraz gazu w Republice Czeskiej. Do wspomnianych -priorytetów rozwojowych - zaliczają się ponadto inwestycje w obszarze nowych źródeł odnawialnych w kraju oraz dalszy wzrost usług w branży energetycznej nie tylko w Republice Czeskiej i Niemczech, ale również w regionie Północnych Włoch oraz w Polsce.

Opublikowany
19
Sierpień 2019