Profil

Spółka powstała z przekształcenia CEZ Ciepło Polska sp. z o.o. założonej w 2007 roku. Na podstawie decyzji wydanej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 listopada 2012 roku spółka CEZ Towarowy Dom Maklerski otrzymała pozwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie nabywania lub zbywania towarów giełdowych na cudzy rachunek, w tym dokonywania rozliczeń transakcji zleceniodawców oraz prowadzenie rachunków lub rejestrów towarów giełdowych w obrocie giełdowym. Rodzaje towarów giełdowych będących przedmiotem wyżej wymienionych
czynności:

  • energia elektryczna
  • gaz
  • niebędące instrumentami finansowymi prawa majątkowe
  • prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia
  • prawa majątkowe wynikające ze świadectw efektywności energetycznej.

Właścicielem 100% udziałów w CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z o.o. jest ČEZ, a. s.

Podstawowe dane o spółce

Nazwa firmy CEZ Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o.
Ulica Al. Jerozolimskie 63
Miasto Warszawa
Kod pocztowy 00-697
Telefon +48 22 218 01 31
Fax +48 22 218 01 30
E-mail kontakt.ceztdm@cez-tdm.pl
Strona www www.cez-tdm.pl
REGON 141054877
NIP 5252403272
KRS 0000287855
Kapitał zakładowy 500 000 PLN