Profil

a

CEZ Skawina S.A. jest jedną z największych firm przemysłowych w Skawinie i jedną z większych w regionie. Zasila w ciepło miasto Skawina oraz zachodnią część Krakowa. Obecnie posiada ponad 20% udział na rynku ciepła aglomeracji krakowskiej. Oprócz produkcji energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z ciepłem, elektrownia jest dostawcą pary technologicznej, wody pitnej oraz wody przemysłowej dla skawińskich przedsiębiorstw.

Elektrownia posiada duży potencjał techniczny i technologiczny. 9 kotłów parowych, 5 turbozespołów o łącznej zainstalowanej mocy 490 MW, 1 hydrogenerator o mocy 1.6 MWe oraz sieć i węzły ciepłownicze pozwalają na produkcję około 3 000 GWh energii elektrycznej rocznie, a także ciepła i wody.

Elektrownia CEZ Skawina prowadzi szeroki zakres inwestycji, których celem jest dostosowanie elektrowni do nowych i zaostrzonych wymogów ochrony środowiska oraz poprawa sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. W październiku 2006 roku podpisano kontrakt na budowę I nitki instalacji odsiarczania spalin, a w marcu 2007 roku został podpisany kolejny kontrakt na budowę II nitki. Pierwsza nitka została uruchomiona w czerwcu 2008 roku, a już we wrześniu tego samego roku - druga nitka. Dzięki temu emisja dwutlenku siarki spadła o 92%. Dotychczasowy poziom emisji wynosił ok. 8 kg SO2/MWh. Dzięki nowej instalacji misja obniżyła się do poziomu 2 kg SO2/MWh. Koszt inwestycji wyniósł 127 mln złotych i jest największą inwestycją zagraniczną Grupy CEZ.

Instalacje pozwalają odsiarczyć 1 100 000 Nm3 spalin. Uruchomienie instalacji odsiaraczania spalin pozwoliło elektrowni spełnić zaostrzone normy emisji dwutlenku siarki.

Głównym odbiorcą energii elektrycznej produkowanej w elektrowni CEZ Skawina S.A. jest CEZ Trade Polska Sp. z o.o., natomiast największym odbiorcą wytwarzanego ciepła jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Kraków S.A.

Właścicielem 100% akcji CEZ Skawina S.A.  jest CEZ Poland Distribution B.V. - spółka zależna ČEZ, a. s.

CEZ Skawina S.A. posiada koncesje na:

  • wytwarzanie energii elektrycznej wydaną w dniu 28 października 1998 roku, zmienioną Decyzją Prezesa URE z dnia 20 lipca 2007 r. w zakresie wytwarzania energii odnawialnej pochodzącej ze współspalania biomasy oraz w zakresie wytwarzania energii elektrycznej odnawialnej z elektrowni wodnej, ważną do 31 grudnia 2025 r. na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 lipca 2007 r.
  • obrót energią elektryczną wydaną 11 grudnia 2002 r. i obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku do 1 stycznia 2013 r. na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 grudnia 2002 r.
  • wytwarzanie ciepła wydaną w 1998 roku, zmienioną decyzjami Prezesa URE z dnia 26 kwietnia 1999 r., z dnia 9 maja 2001 r., z dnia 19 maja 2006 r. oraz 11 grudnia 2007 r., ważną do 31 grudnia 2025 r. na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 lipca 2007 r.

Podstawowe dane dotyczące Spółki

Nazwa firmy CEZ Skawina S.A.
Ulica Piłsudskiego 10
Miasto Skawina
Kod pocztowy 32-050
Telefon +48 12 276 20 00
Fax +48 12 276 59 30
E-mail sekretariat.skawina@cezpolska.pl
Strona WWW www.cezpolska.pl
REGON 351150710
NIP 6750001478
KRS 0000038504
Kapitał zakładowy 47 004 200 PLN